www.soledaddepriego.org          
               
               
    Iglesia de San Pedro Apostol          
    Plaza de San Pedro s/n          
    Priego de Córdoba          
               
               
             
               
   

hermanomayor@soledaddepriego.org
secretaria@soledaddepriego.org
tesorería@soledaddepriego.org

         
               

 

             
    Copyright © 2018          
    Design by www.priegodecordoba.tk